Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzoneg przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580004, o numerze NIP: 5272645593, o numerze REGON: 142742958, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.850 zł - wpłaconym w całości (dalej: "Grupa Wirtualna Polska S.A." lub "Spółka Przejmująca")

Działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 30 listopada 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Grupy Wirtualna Polska S.A.Blomedia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448461, o numerze REGON 146491938, o numerze NIP 1132862153, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.275.000,00 (dalej: "Blomedia.pl Sp. z o.o." lub lub "Spółka Przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem http://onas.wp.pl/restrukturyzacja.html

Zarząd Grupa Wirtualna Polska S.A.
Jacek Świderski Prezes Zarządu
Michał Brański Członek Zarządu
Krzysztof Sierota Członek Zarządu
Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 roku

Pliki do pobrania:
Plan połączenia