Zarząd spółki Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o numerze REGON 142742958, o numerze NIP 5272645593, z kapitałem zakładowym w wysokości 317.957.900 PLN opłaconym w całości (dalej: „WPM S.A.” lub „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 19 kwietnia 2018r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia WPM S.A. z Dobreprogramy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 23, 50365 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462650, o numerze REGON 022126540, o numerze NIP 8952021002 z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN (dalej: „DOBREPROGRAMY Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana 1”) oraz HTTP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81B, A-51, 00-382 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000326454, o numerze NIP 7010175319, o numerze REGON 141771691 z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN (dalej: „HTTP Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana 2”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wydaje jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, tj. Wirtualnej Polsce Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (łączenie się przez przejęcie)
i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości.